Praktisk information

Badestrand

Hvert år i maj opfordres medlemmerne til at deltage i strandrensningen. der indkaldes ved opslag i skabet på alleen, via emails og på dette website.

Formålet er at fjerne tang og vinterens efterladenskaber fra stranden, rense badebroen så stranden er klar til en god sommer. Desuden genopsættes badetrapper. Der plejer at være pænt fremmøde til dette frivillige arbejde, der normalt tager et par timer.

 

Både på stranden

Både der ligger på stranden eller i vandet ved broen skal være forsynet med ejerens husnummer, således at man i nødstilfælde kan kontakte ejeren

 

Bål

Bålpladsen er permanent lukket for afbrænding af haveaffald hvilket også gælder for de enkelte parceller.

Haveaffald kan afleveres på Stubbekøbings Genbrugsplads, Thuemosevej 9.

 

Græsslåning

Tider for græsslåning, brug af motorsav, mv. Det henstilles til grundejerne i Ore Strandpark at støjende brug af maskiner, herunder motorplæneklippere, kædesave og lign. kun foretages i tidsrummet 9:00-12:00 og 14:00-18:00.

Altså henstilles det, at man bl.a. ikke slår græs før efter 9:00 om morgenen og ikke efter 18:00 om aftenen. Endvidere henstilles det, at man friholder frokostperioden 12:00-14:00 for motorstøj.

 

Ind til skel

I forbindelse med med "Ind til skel" kampagnen, har bestyrelsen fundet et praktisk værktøj til at finde skel mellem grunde og fællesarealer.

 Se eksempelvis skel-forhold omkring nr. 82. (link)

Kortet stammer fra Danmarks Miljøportal og viser temmelig nøjagtigt hvor jeg skal finde mine skelpæle, og giver et fingerpeg om, min skelbeplantning  og mine bygningers placering på matriklen

Danmarks Miljøportal:

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ (link)

 

Regler for hæk og træer mv.

Link:   Regler for hæk og træer mv

Hvis du følger linket, downloader du bestyrelsens orientering om regler for hæk og træer mv. Orienteringen har været til faktatjek i kommunen og er som konsekvens heraf blevet justeret.

Orienteringen vil ligge bl.a. til grund for bestyrelsens henvendelser til de grundejerne, hvor skelforholdene måtte give anledning hertil. 

 

Renovation

Renovationen i Ore Strandpark foretages af Refa.

Praktiske oplysninger om affald og genbrug for private husstande og sommerhusejere finder du på Refas hjemmeside.

Link: Refa

Flasker og aviser m.v. kan placeres i de respektive genbrugscontainere, som er placeret på Ore Strandvej på højre side ved indkørslen til Ore Strandpark.

 

Forsøg med støvbinding d. 8/3 2017

Download artiklen i pdf- format

På den ekstraordinære generalforsamling d. 21/8 2016 blev der under punktet ”Eventuelt”  givet udtryk for, at vores grusveje støver alt for meget !   Der var enighed om, at den bedste løsning var, at holde en passende lav hastighed !   Men bestyrelsen skulle dog undersøge, om der findes andre muligheder for at begrænse vejstøvet.

Bestyrelsen har undersøgt og drøftet nogle løsningsmuligheder, og har besluttet, at lave et forsøg hen over sommeren i 2017 med at støvbinde gruset på vores ”stamvej” og på ”cykelruten”  med magnesiumklorid et støvbindingsprodukt MG KOMBI fra GC RIEBER SALT.

Støvbindingen vil blive udført af ”Falster Haveservice” på de samme dage, som firmaet skal støvbinde grusvejene i ”Grundejerforeningen Kongsnæsgaard”.

Vi vil senere oplyse alle medlemmer om, på hvilke dage der støvbindes, således at mange kan hjælpe os med at vurdere effekten af støvbindingen. Det kan forventes, at genen med vejstøv vil blive taget op til debat på generalforsamlingen den 6. august 2017, herunder udgifterne ved at støvbinde grusvejene.

BESTYRELSEN